Mesterséges Intelligencia Kutató Magán Projekt
Elektronikus Agy

Mesterséges Intelligenciával
működő programok
Név Verzió Bővítve
Egyiptomi Főpapok Jóstemploma 2.04/D 2014.08.18.
Web és egyéb programok
Webáruház / Webshop
Feng Shui tanácsadást segítő program
Egyedi ügyviteli levelező
Egyedi weboldalak tervezése, kivitelezése

Ismeretek az elektronikus agyról
Mesterséges Intelligencia alapfogalmak:
Redukciónalisták azok a kutatók, akik a Mesterséges Intelligenciát, úgy szeretnék felépíteni, hogy az agyat elemi részeire szedik, majd újra összeépítik. A mesterséges intelligencia kutatók közül sokan vannak azon az állásponton, hogy elemi digitális áramkörökből egyre összetettebb kapcsolásokat építve, egyszer csak létrejön a mesterséges intelligencia. A fent nevezett Mesterséges Intelligencia kutatók, az 1950-es években szép eredményeket értek el, de a végcélt nem tudták megvalósítani. Egzisztál egy holisztikusabb Mesterséges Intelligencia kutató törekvés is. Az elektronikus agy tevékenységeit igyekszik definiálni, és olyan mintákat létrehozni, amelyek az elektronikus agyat mint egészet kezelik. Jóllehet a Mesterséges Intelligencia kutatás, jóval bonyolultabbnak bizonyult ezen a vonalon. Azonban nagyon ígéretesnek tűnik, mivel bizonyos agyfunkciókat, amelyeket biztosan elvárunk (például a hibákkal szembeni béketűrés, a kétségek megfontolását, különféle tárgyak közötti kreatív gondolattársítás teremtést ), ezek a modellek eleve magukban foglalják. A neutrális hálózatok elmélete például alapvetően ebből a szemléletből indul ki. A Mesterséges Intelligencia fejlesztők azon a véleményen vannak, hogy a két fent említett (redukció és holisztikus) fejlesztés ötvözésével kell megvalósítani a elektronikus agyat.Mesterséges Intelligencia kutatási területek:
a - automatikus következtetési rendszerek
b - intelligens robotvezérlés
c - projektek, programok, tervek automatikus generálása
d - gépek felkészítése természetes emberi nyelvek megértésére és használatára
e - emberi érzékelés (látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás) gépesítése
f - automatikus tétel bizonyítás
Ezeket a feladatokat, a Mesterséges Intelligencia programozók, tudásreprezentációs módszerekkel oldják meg.
A Mesterséges Intelligencia rendszerei:
A Mesterséges Intelligencia olyan eljárások, amelyek az emberi intuíció, szakértelem, gyakorlottság, révén oldhatóak meg, Másként szólva, több megoldási lehetősséggel rendelkeznek, és a Mesterséges Intelligencia programnak kell eldönteni, hogy melyiket választja. A problémák olyan szintű számítógépes megoldása. Amely megengedi a felhasználónak, hogy elég ha csak azt adja meg, hogy mi a megoldandó probléma, és már a megoldás algoritmusát is a számítógépes rendszer fogja kitalálni (és itt a csak, nem is kevés, mert az ilyen rendszerek az úgynevezett: felhasználói probléma világ- igen pontos ismeretét követelik meg, bár kárpótlásul ennek megadása lehetőleg ember és nem számítógépközeli nyelven történik). A Mestersége Intelligenciát alkalmazó rendszerek, olyan automatizálási szerkezetek, amelyek a fizikai és logikai munkavégzést könnyítik meg. A mesterséges intelligencia, olyan feladatok számítógépes megoldását tűzi ki célul, amelyek (ha ember oldja meg) intelligenciát, igényelnek. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a fejlesztések és kutatások során, új eddig még meg nem nevezett területek, kapcsolódnak majd, a Mesterséges Intelligencia tárgykörtéhez.
Az Elektronikus Agy általános struktúrája.
1./ Elektronikus agysejt: műveletek feladatok önálló elvégzésére létrehozott programok.
2./ Elektronikus agysejt vezérlő: feladata a halmazba foglalni és vezérelni az elektronikus agysejteket.
3./ Elektronikus Agy: önállóan működni képes, elektronikus agysejt vezérlők halmaza.
4./ Elektronikus Szuper Agy: Az elektronikus Agy magasabb szintű verziója.
5./ Elektronikus Hiper Agy: Képes önállóan létrehozni Elektronikus Agysejteket, vezérlőket, és képes ezeket beilleszteni a saját rendszerébe.Mesterséges Intelligencia Gráfkereső eljárások:
A Mesterséges Intelligencia fontos területe a: gráfkereső eljárások. A Mesterséges Intelligencia egyes feladatainak megoldásához próbálkozásra, keresésre van szükség. Az MI feladatok némelyike reprezentálható egy-egy irányított gráffal, így a megoldást gyakran gráfokon történő kereséssel oldjuk meg.
1/ Állapottér reprezentáció: irányított gráffal ábrázoljuk a keresést.
2/ Produkciós Mesterséges Intelligencia rendszer.
Ide tartozik a heurisztika fogalma is. A Mesterséges Intelligencia széles körben elterjedt algoritmus osztálya, amely egyéni problémamegoldó beállítottságot tükröz. Ennek lényege, hogy célszerű teljesen szétválasztani az adatszerkezeteket, az azokon értelmezett műveleteket és a vezérlési stratégiát. A vezérlés kialakításában szerepet kaphat a feladatra jellemző ismeret, a heurisztika, amely jelentősen javíthatja a keresés hatékonyságát.
3/ Probléma-redukciós mesterséges intelligencia reprezentáció: erre a technikára jellemző az ÉS/VAGY gráf.
A Mesterséges Intelligenciában alkalmazott gráfokkal összefüggő alapfogalmak: Egy általános gráfot, csúcsok és élek alkotnak. A csúcsok száma lehet véges vagy végtelen. A csúcsot nevezhetjük: szögpontnak is. Egy csúcsból legfeljebb egyetlen él vezet egy másik csúcsba. A Mesterséges Intelligenciában a feladatok reprezentálására gráfot alkalmazunk. Az irányított gráfban az élekhez irányt rendelünk, és az ábrázolásban az irányuknak megfelelő nyíllal látjuk el azokat. Ha két csúcsot két, ellentétes irányú él köt össze, akkor azokat egymástól függetlenül is ábrázolhatjuk, vagy egyszerűsíthetjük az ábrát egyetlen, mindkét végén nyíllal ellátott él alkalmazásával. Olyan utat nevezünk körnek, amelynek kezdő és végpontja megegyezik. Speciális gráf a fa. Mesterséges Intelligencia feladataink teljesítésekor gyakran használunk irányított fát. Ebben van egy kitüntetett (gyökérnek nevezett) csúcs, amelynek nincsen szülője. Az összes többi csúcsnak pedig pontosan egy szülője van. Ebből következik az, hogy az irányított fában nincsen kör. Azokat a csúcsokat, amelyeknek egyetlen rákövetkezője sincs, leveleknek nevezzük. Az egyes csúcsokhoz költségeket szokás rendelni. Ez a költség mindig egy pozitív érték, amely nem hanyagolható el. Kiköthetjük, hogy egy csúcsból legfeljebb véges számú él indul ki. Ez abból a feltevésből ered, hogy az általunk kezelt Mesterséges Intelligencia feladatokban a műveletek száma véges, hiszen végtelen számú művelet ilyen módszerekkel számítástechnikailag úgysem kezelhető. Egy út költségét az utat alkotó élek költségének összegeként értelmezzük. Értelmezzük azt a minimális költséget is, amellyel egyik csúcsból a másikba eljutunk. Ez a két csúcs közötti utak költségeinek minimuma. Ha nem létezik ilyen út, akkor a két csúcsra nem értelmezzük ezt a költség fogalmat, vagy gyakran végtelen nagynak tekintjük az értéket. Az n és m csúcsok közötti minimális költséget k*(n,m) jelöli.Mesterséges Intelligencia ; feladatreprezentáció:
Az MI kialakítása közben, rendesen akkor járunk el, ha kezdetben definiáljuk a feladat állapotterét:
A Mesterséges Intelligencia feladat állapottere: akármelyik lényeges adatszerkezet előforduló értékeinek halmaza. Ezután, megadjuk azt, hogy az állapottér ezen pontjai közül, melyek jöhetnek szóba, mint kiinduló állapotok. Majd a célállapotok halmazát definiáljuk a kiinduló állapotok függvényében. Az adatszerkezeteken értelmezett műveleteket általában nem adjuk meg külön, mivel ezek a gyakran használt adattípusok közismert műveletei. Fontos megadnunk a Mesterséges Intelligencia specifikációban, a három fő komponens (állapottér, kezdőállapotok, célállapotok) mellett az állapottéren értelmezett műveleteket is. A specifikáció magában foglalja az értelmezési tartományokat (tulajdonképpen a műveletek végrehajtási feltételeinek meghatározását is). A Mesterséges Intelligencia eljárásokhoz, különböző végrehajtási költségeket is rendelhetünk. Az állapottér-specifikáció kifejezés helyett, gyakran az állapottér-reprezentáció szókapcsolatot használjuk. A gráf nagyon kifejező kellék, a Mestersége Intelligencia céljait megoldó algoritmusok megalkotására. A gráf csúcsai az egyes állapotoknak, az irányított élek pedig az alkalmazható műveleteknek felelnek meg. A kezdőállapotoknak, és a célállapotoknak a gráf startcsúcsa és a célcsúcsok halmaza felel meg. Egy Mesterséges Intelligencia reprezentációs gráf sokszor nagy kiterjedésű. Ezért gyakran előfordul, hogy nem lehet, vagy nagyon nehéz lenne explicit módon felrajzolni, ebből kifolyólag csupán implicit leírásokat szoktunk megadni. A Mesterséges Intelligenciában használt, általános, nehezen áttekinthető gráfban a megoldás megtalálása gyakran bonyolult feladat. Egyszerűsíthető az eljárás akkor, ha a reprezentációs gráfot fává alakítjuk.Mestersége Intelligencia állapottér-reprezentáció:
A probléma-leírási módok közül az állapottér-reprezentáció az, amelyik a leggyakrabban használatos, és a Mesterséges Intelligencia programozási gyakorlatból, a legismertebbnek tekinthető.
Az állapottér-reprezentáció komponensei a következők:
1: A feladat állapottere.
2: Az állapottéren értelmezett műveletek.
3: A célállapotok halmazát leíró célfeltétel.
4: A kezdőállapot, vagy kezdőállapotok.
A Mesterséges Intelligenciában, az állapottér, a feladat adatszerkezeteinek összes feltételezhető értékeit tartalmazza. Az állapottér alkalmas az algoritmusok működésének szemléltetésére is. Egy MI algoritmus megoldása egyik állapotból egy másik állapotba vezető útnak felel meg. Hiszen az egyes lépések módosítják, bizonyos adatok értékeit. A műveletek (operátorok) az állapottéren értelmezett transzformációk. A reprezentációban megadjuk az egyes műveletek értelmezési tartományát, ami a végrehajtásuk feltételét jelöli ki. Ha a műveletekhez eltérő végrehajtási költségeket jelölünk, akkor ezeket is itt adjuk meg. A célfeltétel leírja a célállapotok halmazát, amely része az állapottérnek. Az elnevezés is utal arra, hogy a feladatmegoldás célja egy ilyen állapot elérése. A Mesterséges Intelligenciában, célállapot lehet több is. A célállapotok lehetnek explicit módon adottak, de lehet az is, hogy konkrétan nem ismerjük, és csak feltételekkel tudjuk leírni. A kezdőállapotok halmaza is része az állapottérnek. A Mesterséges Intelligencia programozása közben, a kezdőállapot megnevezésével egyértelműen meg kell különböztetni egy feladat specifikálását a lehetséges szóba jöhető kezdő adatra, és a feladat kitűzését egy konkrét kiinduló adatra.
A különböző MI feladatok reprezentálásakor lehet, hogy:
- az állapottér bármely pontjából kiindulhatunk,
- lehet, hogy ennek csak egy részhalmazára értelmes a feladat,
- és az is lehet, hogy csak egyetlen kezdő állapot jöhet szóba.
Egy Mesterséges Intelligencia feladat teljesítésén, egy olyan műveletsorozatot értünk, amely adott kezdőállapotból elvisz egy célállapotba. A lehetséges megoldások közül gyakran egy olyan műveletsorozat megkeresése a cél, amelynek minimális a költsége. Egy ilyet optimális MI megoldásnak nevezünk. Olyan esetben, amikor a költségek egységnyiek, az optimális megoldást szokás legrövidebb megoldási útnak is nevezni, hiszen ilyenkor a költség mérőszáma a megoldási utat alkotó műveletek számával egyezik meg. Vannak olyan Mesterséges Intelligencia feladatok, ahol csak a célállapot előállítása fontos, az odavezető műveletsorozat csak –mellékterméke- a feladatot megoldó algoritmusnak. Máskor éppen ellenkezőleg: a célállapotot már ismerjük, és az előállítását végző, műveletsorozatot keressük.Mesterséges Intelligencia: A reprezentáció ábrázolása gráffal.
Az MI állapottér-reprezentációt érzékletesebbé tehetjük irányított gráf alkalmazásával. A Mesterséges Intelligencia fejlesztésekor, a gráffal ábrázolt feladatleírást gráfreprezentációnak nevezzük. Tulajdonítsuk a Mesterséges Intelligencia állapottér elemeit a gráf csúcsainak. Egy csúcsból egy másik csúcsba akkor vezet irányított él, ha van olyan művelet, amely az ezen csúcsoknak megfelelő állapotokat összeköti. Ilyen módon az állapotokat szimbolizáló csúcsok halmaza (jele: N), valamint a műveletek összes megvalósulásait megtestesítő irányított élek halmaza (jele: A) egy irányított gráfot határoz meg (jele: R). Ezt az R=(N,A) irányított gráfot a továbbiakban reprezentációs gráfnak nevezzük. (elterjedt még az állapot-gráf elnevezés is). A gráfnak azt a csúcsát, amely a feladat egy konkrét kitűzése esetén a kezdőállapotnak felel meg, kezdőcsúcsnak, vagy startcsúcsnak hívjuk (jele:s). A célfeltételt kielégítő állapotok csúcsait célcsúcsoknak nevezzük, az általuk kijelölt halmazt pedig terminális halmaznak (jele: T). Egy MI feladat gráfreprezentációját az (R, s, T) hármas adja meg. Ez ugyanazokat az információkat tartalmazza, mint az állapottér-reprezentáció, hiszen R irányított gráf az állapotteret és a műveleteket is tartalmazza.Mesterséges Intelligencia: Produkciós rendszer és a heurisztika
A Mesterséges Intelligencia feladatainak megoldásában alapvető szerepet játszanak a produkciós rendszerek. Az MI produkciós rendszert a heurisztikával lehet hatásossá tenni. Az MI produkciós rendszer egy algoritmusosztály, amely egy sajátos problémamegoldó szemléletet tükröz. Ennek az a lényege, hogy egy feladat megoldása során független komponensekbe szervezve, elkülönített módon kezeli a feladat adatait, az ezeken értelmezett műveleteket, és a műveleteket algoritmussá szervező vezérlést. A Mesterséges Intelligencia produkciós rendszer alkotóelemekre bontott, moduláris felépítése és annak működése több ponton eltér a szokásos programokétól. A produkció rendszereket gyakran kereső rendszereknek is nevezzük. Ez az elnevezés arra utal, hogy a feladatok megoldásának meghatározása általában keresést igényel. A Mesterséges Intelligencia produkciós rendszer működését, alapvetően vezérlés határozza meg. Az általános algoritmusban a vezérlés nincs konkrétan definiálva. Az algoritmusok, a produkciós rendszer alapalgoritmusából a vezérlés megadásával származtathatóak. Az MI konkrét produkciós rendszerek vezérlése valamilyen előre rögzített elvet követ. A Mesterséges Intelligencia feladatoknak ilyen eljárásokkal történő megadása általában nem hatékony, mert a fix és merev stratégiák nem veszik figyelembe az aktuális feladat jellegzetességeit. Az MI megoldáskeresés hatékonysága erősen növelhető, ha a vezérlést heurisztikák beépítésével finomítjuk. Heurisztikának a feladatra jellemző olyan ismeretet nevezzük, amely az esetek nagy részében a keresés mértékének, azaz idejének és tárigényének jelentős csökkentésével elég jó megoldást szolgáltat.A Mesterséges Intelligencia szerkezet produkciós rendszer komponensei:
Az MI produkciós rendszer három összetevőjét:
- globális adatbázisnak,
- produkciós szabályoknak
- és vezérlési stratégiának nevezzük.

Ezek a Mesterséges Intelligenciáról szerzett jártasságunk különböző oldalát tükrözik. A globális adatbázis a feladat reprezentációs gráfjának a megoldása során előállított részét tartalmazza. A feladat megoldása egy olyan út, amely az MI reprezentációs gráf kezdőcsúcsából egy terminális csúcsba vezet. A feladatot megoldó Mesterséges Intelligencia produkciós rendszer fokozatosan derít fel egy ilyen utat. Az MI ténykedése során, nyilvántarthatja, a már megnézett csúcsokat és útszakaszokat. Az MI eljárás a megoldási út egész addig felderített szakaszait megjegyzi. Még jellemzőbb azonban az is, ha több lehetséges úttal próbálkozik párhuzamosan, és ezek mindegyikét tárolja. A Mesterséges Intelligencia átfogó adatbázis a feladat állapotterének végig egyetlen, az éppen időszerű részét ábrázolja. Az MI nem őrzi a produkciós rendszer által korábban előállított állapotokat. Többnyire azonban a globális adatbázis tartalmazza a már bejárt állapotok egy részét, vagy akár az összes addig bejárt állapotot. Tételbizonyítás esetén, például az MI globális adatbázis, egyidejűleg tartalmazza a kiinduló axiómákat és állításokat, valamint az összes már levezetett részállítást. Általában az MI globális adatbázis nemcsak a már feltárt állapotokat tárolja, hanem az azokat, összekötő műveleteket is, azaz a reprezentációs gráf egy részgráfját tartalmazza. A megszokott Mesterséges Intelligencia programokban, a változók mindig csak az állapottér egyetlen állapotát rögzítik, soha nem képesek egyszerre nagyszámú szituáció kézbentartására. Az MI globális adatbázis viszont lehetőséget ad a feladatról megszerezhető összes információ megőrzésére és így egy korábbi, már túlhaladott állapothoz történő visszatérésre. Ebben az értelemben használjuk az adatbázis kifejezést, amelynek jelentését azonban nem szabad összetévesztenünk a számítástechnika más területein elfogadott értelmezéssel. A Mesterséges Intelligencia globális adatbázis, először a probléma elsődleges adatait, a kezdő körülményeket tárolja. A produkciós szabályokat alkalmazva újabb és újabb állapotok kerülnek be az adatbázisba, nő az explicit módon megismert állapotok száma. Kedvező esetben megjelennek az adatbázisban a célfeltételt kielégítő állapotok, az úgynevezett célállapotok. Ez az MI produkciós rendszer, eredményes terminálását jelzi. Ilyenkor azt mondjuk, hogy az MI globális adatbázis kielégíti a terminális feltételt. A Mesterséges Intelligencia produkciós szabályok az MI globális adatbázison megszabott operátorok. Egy MI produkciós szabály a felhasználás során változtatja az adatbázis tartalmát. Ha az MI globális adatbázis egyetlen állapotot tartalmaz, akkor a produkciós szabályok megegyeznek az állapottéren értelmezett műveletekkel. A felületes szemlélő rendszerint teljesen egybevágónak véli a Mesterséges Intelligencia produkciós formulákat és a műveleteket. Úgy helyes azonban, hogy csak az előbbi esetben teszünk egyenlőséget a két fogalom közé. Ha a Mesterséges Intelligencia globális adatbázis több állapotot tartalmaz, és az őket összekötő műveleteket is tárolja, akkor tulajdonképpen szerkezete egy gráffal ábrázolható. Ekkor a produkciós szabály egy gráfból egy (általában bővebb) gráfot előállító transzformáció, tehát a gráfon van értelmezve. Azonban arra a műveletre (vagy műveletekre) támaszkodik, amelyeket egy állapotra hajtunk végre. Túl az értelmezési tartományok különbségén, más eltérés is lehet a produkciós szabályok és műveletek között. Például: a visszalépéses algoritmusnál szerepel egy olyan produkciós szabály is, amely az MI globális adatbázisból egy útszakaszt töröl, és ennek nincs "megfelelője" az állapotokra értelmezett műveletek között. Ahogy a műveletek sem alkalmazhatók minden állapotra, úgy a produkciós szabályoknak is megvannak a végrehajtási feltételeik. Ha egy időpontban több alkalmazható MI produkciós szabály áll rendelkezésünkre, akkor ki kell választani egyet ezek közül. Ezt a Mesterséges Intelligencia vezérlési stratégia alapján végzi a produkciós rendszer. Az MI vezérlési stratégia egy elsőbbségi sorrendet állít fel az alkalmazható produkciós szabályok között. Ez a sorrend attól függ, hogy melyik szabályt tartja legalkalmasabbnak a vezérlés a terminálási feltétel elérése céljából. A Mesterséges Intelligencia vezérlési elképzelés elsődleges rendeltetése az, hogy kikeressen egy alkalmazásra kerülő rendszabályt. Ezen kívül ellenőrzi a szabályok alkalmazhatósági feltételének teljesülését, nyilvántartja a már alkalmazott szabályokat, figyeli a terminális feltétel bekövetkezését. A terminálás után az alkalmazott MI produkciós szabályok azonosítóinak nyilvántartása alapján megadható az a műveletsorozat, amely a kezdőállapotot célállapotba transzformálja. Ez a műveletsorozat a produkciós rendszer terméke. A hagyományos feladatoknál, közvetlenül kell felírni a megoldást jelentő műveletsorozatot. A Mesterséges intelligencia feladatainál a produkciós rendszer állítja elő azt a műveletsorozatot, amely kezdőállapotból egy végállapotba vezet. Ez a műveletsorozat hagyományos értelemben véve a feladatot megoldó program.
A Mesterséges Intelligencia produkciós rendszer felépítése.
- Az adatbázis elérhető mindegyik szabállyal; globális azok mindegyikére nézve nincs valamely szabály számára elkülönített, lokális része.
- A szabályok nem hívhatják egymást, köztük nincs kapcsolat, tehát függetlenek.
- A vezérlés közvetlenül nem módosítja az adatbázist, ezt csak egy produkciós szabály aktivizálásával teheti meg. A vezérlés feladata a szabályok alkalmas kiválasztására szorítkozik.Mesterséges Intelligencia: Heurisztika.
A heurisztika fontos fogalom a Mesterséges Intelligencia területén, ugyanis itt pontosan az olyan problémák megvalósítása a cél, amelyekre nincs egzakt és direkt megoldás. Nem szerencsés ugyanis, ha az MI feladatokat csupán "vak" kereséssel, minden lehetséges utat szisztematikusan végig próbálva kísérelnénk meg megoldani. Az ilyen eljárás általában úgyis kombinatorikus robbanáshoz, azaz kezelhetetlenül nagy adattömeghez vezetne. A Mesterséges Intelligencia keresési műveletek eredményesé tételét a problémára sajátos heurisztikus ismeretek beépítésétől várhatjuk.
A Mesterséges Intelligencia heurisztika fogalma.
A Mesterséges Intelligencia heurisztika fogalmának értelmezése az egyes időszakokban más és más, és az egyes szerzők adott időpontban és eltérnek egymástól. Mind a mai napig nincs általánosan elfogadott definíciója. A különféle értelmezések - amelyeket többnyire példák illusztrálnak, nem pedig definíciók vezetnek be - két lényeges tulajdonságát emelik ki a heurisztikus (heurisztikát alkalmazó) eljárásoknak, módszereknek.
- A legtöbb esetben "elég jó" megoldást szolgáltatnak, bár nem garantálnak optimális megoldási utat, sőt valójában semmiféle megoldást nem garantálnak.
- Jelentős mértékben javítják a problémamegoldó program hatékonyságát, főként a keresés próbálkozásai számának erős csökkentésével.
Az alábbiakban, azt az MI feladatról szerzett tárgyi tájékozottságot, tudást nevezzük Mesterséges Intelligencia heurisztikának, amelyet a fenti két sajátság elérése érdekében építünk be a vezérlési stratégiába. Ezáltal megkülönböztetjük a feladattal kapcsolatos információkat aszerint, hogy azokat az MI globális adatbázis és az MI produkciós szabályok megfogalmazásához használtuk-e fel, vagy a vezérlési stratégiát javítottuk-e általuk. A Mesterséges Intelligencia heurisztika feladata, hogy azt a sorrendet pontosítsa, amelyet a vezérlés jelöl ki a produkciós szabályok között. Az MI vezérlési stratégia egyébként önmagában egy feladattól független előre rögzített elv szerint választja ki a produkciós szabályokat. Ezt a fix stratégiát finomítjuk, "hangoljuk rá" a mindenkori feladatra a heurisztika beépítésével.
A Mesterséges Intelligencia heurisztika és a megoldás költsége.
Amikor egy Mesterséges Intelligencia produkciós rendszer számára vezérlési stratégiát választunk, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy milyen eredményt kíván a megoldandó feladat.
Az eredmény szempontjából a feladat a következők szerint osztályozhatjuk:
- A célállapotot elérő tetszőleges műveletsorozatot kell meghatározni. (a műveletsorozat költsége tetszőleges.)
- Egy viszonylag olcsó műveletsorozatot keresünk.
- Minimális költségű (optimális) műveletsorozatot keresünk.

Az előállítandó Mesterséges Intelligencia műveletsorozat költségét nevezzük a megoldás költségének. Más-más vezérlési stratégiát követve az MI produkciós rendszer, különböző költségű megoldást állíthat elő. Megfigyelhető azonban az is, hogy ugyanaz az MI vezérlési stratégia is különböző költségű megoldáshoz vezethet, ha eltérő mértékben építünk bele Mesterséges Intelligencia heurisztikát. Érezhető, hogy minél több tudást, minél erősebb MI heurisztikát használunk, annál alacsonyabb költségű megoldáshoz jutunk. Általános recept nincs arra, hogyan szerkesztünk Mesterséges Intelligencia heurisztikát, mint ahogy azt sem tudjuk eldönteni az MI produkciós rendszer kipróbálása nélkül, milyen ereje van egy MI heurisztikának.A Mesterséges Intelligencia heurisztika és a megoldás keresésének költsége.
A megfelelő MI heurisztika megválasztásakor nem egyedüli szempont az előállítandó megoldás költsége. Azonban figyelembe kell venni ezen MI megoldásmód megkeresésének költségét, az MI produkciós rendszer hatásosságát is. Egy sakkozó program esetén nem egyedüli cél, hogy a program rendre igen erőseket lépjen, hanem az is, hogy egy-egy lépésre ne használjon el aránytalanul sok gondolkodási időt.
A Mesterséges Intelligencia megoldáskeresés hatékonyságát két költségtényező jellemzi:
-az algoritmus tárigényéből származó költség.
-az algoritmus futás idejéből származó költség.

Egy Mesterséges Intelligencia probléma megoldásakor nem ajánlatos MI produkciós rendszerünket a legnagyobb mértékben "kiokosítani", mert így nem jutunk hatásos programhoz. Ha az MI megoldást jelentő műveletsorozat költségének és az azt meghatározó keresési költségnek valamiféle együttes optimumát szeretnénk meghatározni, az aligha lehetséges egzakt úton, hiszen a kétféle költség "idegen" egymástól. Ilyenkor kísérleti úton kell a megfelelő Mesterséges Intelligencia heurisztikát kiválasztani.Az MI előrehaladó és a visszafelé haladó működés.
Egy Mesterséges Intelligencia produkciós rendszerre alapvetően jellemző, hogy a feladat kezdeti adatait figyelembe véve, addig alkalmazza a produkciós szabályokat, amíg terminális kikötéseket kielégítő adatbázishoz jutunk. Egy ilyen MI produkciós rendszer az állapottér reprezentációra támaszkodik, és a kezdőállapotból elindulva fokozatosan építi fel a célállapotba vezető műveletsorozatot, miközben esetleg sok felesleges műveletet is kipróbál. Az ilyen irányba működő MI produkciós rendszert előrehaladó vagy adatvezérelt produkciós rendszernek nevezzük. Amennyiben a Mesterséges Intelligencia feladat egyetlen és ismert célállapottal rendelkezik, akkor alkalmazhatunk úgynevezett visszafelé haladó vagy célvezérelt produkciós rendszert. A visszafelé haladó MI produkciós rendszer globális adatbázisa kezdetben a célállapotot tartalmazza, és a produkciós szabályok inverzeit alkalmazza egészen addig, amíg a kezdő állapotot el nem éri. Mindig a konkrét feladat jellege határozza meg azt, hogy melyik irányú MI produkciós rendszert alkalmazzuk. Kétirányú produkciós rendszer: egyidejűleg két irányból, a kezdő és a célállapot felöl, keresik a két állapotot összekötő műveletsorozatot, és akkor terminálnak, ha ez a két oldalról épített "híd" összeér.Ügyfélszolgálat és Jogi nyilatkozat

Szolgáltatás neve Kapcsolattartó neve Telefonszám

Asztrológiai rendszerek

Sándor László 0 6-7 0-6 3 0-8 8 8 0

Feng-Shui / Lakberendező rendszerek

Sándor László 0 6-7 0-6 3 0-8 8 8 0

Jogi nyilatkozat.

A Mesterséges Intelligencia Kutató Magán Projekt tulajdonosa és üzemeltetője a Takarosa Bt (továbbiakban: üzemeltető).
A Takarosa Bt cégjegyzékszáma: 01-06-767531

Adatvédelem:

Az üzemeltető vállalja és kötelezi magát, hogy a megbízók adatait (azon adatok amely alapján egy megbízó mint önálló jogi személy egyértelműen beazonosítható), a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések és jogszabályok betartása mellett és alapján tárolja (amennyiben ez a rendszer működéséhez szükséges, és a szolgáltatás használó megbízó érdeke). A megbízó tárolt adatait annak külön engedélye nélkül, harmadik fél (megbízó) részére nem adja ki, semmilyen célból.  Az internetes szolgáltatás (adatáramoltatás) folyamatában érintett partnerek, nem minősülnek harmadik félnek.

Rendszerek és azok működtetése:

Az üzemeltető, csak a saját tulajdonában lévő (megvásárolt, vagy saját készítésű) szoftverek működésével kapcsolatosan vállal működési garanciát. Az internetes szolgáltatásban (szolgáltatási folyamatban) résztvevő egyéb szolgáltatók szoftvereinek hibájából eredő, és a megbízót ért (bármilyen természetű) károkért vagy szolgáltatási hiányosságokért nem vállal, illetve nem vállalhat felelősséget, garanciát.
Reklámozó, hirdető partnerek / támogatok.
A weboldalainkon reklámozó, hirdető partnereink, és támogatóink weblapjain illetve reklámjaiban szereplő tartalomért, a hirdető / támogató vállalja a felelősséget.

Minden Jog Fenntartva!
2010.

Ügyfélszolgálat

Támogatók
Barátok
Kapcsolatok

Taozsen
Egyiptomi Főpapok
Jóstemploma

FACEBOOK
Gestalt Asztrológia

FACEBOOK
LUCAVIZIO
Vizuális Műhely

FACEBOOK
Vanilla Day Spa

Amaryllis Decor
Medical Taping
Izület és Izom
Ragasztás

FACEBOOK
Műkedvelő Hedonista

BLOG
Lang Viktória
Enterior

Gestalt Asztrológia
BLOG
Műkedvelő Hedonista

FACEBOOK
Davidato Asia

Lang Viktória
Enterior

FACEBOOK
PanArom
Natúrkozmetika<

FACEBOOK
Amaryllis Decor

Feller Adrien
PanArom
Natúrkozmetika

Vanilla Day Spa
Sárik Péter
Jazz Zenész

Barkó Judit
Kommunikációs
Tréning

Webáruház általános leírás

[ X ]


Webáruház, webshop

A program rendszer két részből épül fel.
1./ Háttér felület (ezt látja a tulajdonos)
2./ Kereskedő felület (ezt látja a vásárló)

1./ Háttérfelület lehetőségei

a./ Felhasználók bejelentkezése:

 1. Kétszintű rendszergazda felület:
 2. Adminisztrátor: mindent lát és megváltoztathat
 3. Kezelő: korlátozott műveleti lehetőségek


b./ Megváltoztathatja a jelszavát

c./ Részletes kezelési leírást hívhat le

d./Rendszergazda
újat vehet fel,
meglévőt törölhet
láthatja a rendszergazdák listáját

e./ Napló
A program minden műveletet rögzít, így ellenőrizhető, hogy ki, mikor, milyen tevékenységet végzett.

f./ Tulajdonos
A webáruház tulajdonosának hivatalos adatait tárolhatja, és módosíthatja.
A szállítólevélre és a számlára ezek az adatok kerülnek , az eladó részbe.

g./ Bemutatkozás
Megadhatja a webáruház publikus adatait, elérhetőségét. ( impresszum )

h./ Háromféle vásárló adatait kezelheti, mindegyiknek külön vásárlási feltételt határozhat meg. A kereskedő felület naplózza a Törzsvásárlók és Viszonteladók tevékenységét, itt megtekinthető a tárolt adatokat. Vevő
Törzsvásárlók
Viszonteladók

i./ Termékek
Termékek adatait kezelheti.
Négyféle árat határozhat meg (ár, törzsvásárlói ár, viszonteladói ár, kedvezményes ár)
Képeket vihet fel a saját gépéről.
A terméket csoportosíthatja : Kategória, Osztály és Csoport szerint.
A terméket elhelyezheti a webáruház kezdő oldalára.


j./ Levelezés
Kör e-maileket készíthet, és küldhet ki a három vásárló halmaznak.

k./ Készlet gazdálkodás
Megnézheti a készlet listát és kereshet készlet maximum szerint
Vásárlási lista: az eladási adatokban kereshet, különböző szempontok szerint.


2./ Kereskedő felület (ezt látja a vásárló)
Három általános vásárlói felület van.
Ha, valaki megnyitja a webáruház oldalát, akkor az általános vevői felülettel találkozik.
Bemutatkozásnál, olvashatja az 1/g pontnál rögzített adatokat.
Bejelentkezésnél: beléphet a törzsvásárlói, vagy viszonteladói adataival.
Módosíthatja a saját adatait
Regisztráció: Törzsvásárlónak vagy Viszonteladónak.

Látja az 1/i. pontban a kezdő oldalra helyezett termékeket
Látja az 1/i. pontban kedvezményes árral rendelkező termékeket
Kereshet a termék valamilyen részinformációja alapján.
Kereshet, Kategória, Osztály, Csoport alapján.
Megtekintheti a már kosárba tett termékek listáját.
Ha egy terméket kiválaszt (megveszem kapcsolóval), akkor az a termék már nem lesz látható.
Láthatja az általános vásárlási feltételeket.
Vásárlás menüpontra kattintva zárhatja a számláját és megindíthatja a vásárlást.
Vevő esetén itt adja meg az adatait.
A program alapváltozata e-mail értesítést küld, a vevőnek, és az eladónak.
Igény szerint bővíthető számlázó programrésszel, és bankkártyás fizetési felülettel is.
Természetesen mindkét rendszerrész a megrendelő igényei szerint alakítható, egyes részei kikapcsolhatók, vagy bővíthetők.

Ha, kérdése van írjon !

Webáruház általános leírás

[ X ]

Feng Shui 64 Baguás Iránytű Iskola : Tanácsadást segítő program 5.0 verzió

[ X ]

Feng Shui Tanácsadók munkáját segítő Program:

A program működéséhez szükséges eszközök:

 1. Windows operációs rendszer
 2. Word szövegszerkesztő
 3. Excel táblázatkezelő

A programrendszer az irásos Feng Shui tanácsadáshoz nyújt nagy segítséget.
Kiszámítja és megjeleníti a személy keleti-asztrológiai képletét.
Megjeleníti a gondolkodási útvonalat, és a súlypontokat.
Végrehajtja a személy-terület kapcsolást (max. 10 személy egyszerre).
Összesítő táblázatot készít a személy terület kapcsolás eredményeiről. (egyidejűleg látható mind a maximum 10 személy).
Minden tájolásról 3 oldalas leírást készít, megjelenítve az egyes területekhez tartozó személ-terület kapcsolás végeredményét.
Írásos dokumentáció alapot készít, a személy asztrológiai tanácsadásához, és a Feng Shui tanácsadáshoz.
Támogatja a kézi számításokkal végzett részletes dokumentáció készítést.
Az egyes tájolásokhoz, csatolhatja a radiesztéziai mérési eredményeit, és a felülnézeti rajzait.
Területenként haladva egyedi tanácsait rögzítheti.
Választhat:

 1. színeket,
 2. ásványokat,
 3. illatokat,
 4. méreteket (belső, külső) méret analízist készíthet (nagyon előnyös kész épülettervek ellenőrzésénél)
 5. Feng-Shui eszközt

Mindezeket szöveges dokumentumba összegezheti.

Ha, kérdése van írjon !

Feng Shui 64 Baguás Iránytű Iskola : Tanácsadást segítő program 5.0 verzió

[ X ]

Egyedi ügyviteli levelező

[ X ]

A program lehetőségei:

a./ Felhasználók bejelentkezése:
Kétszintű rendszergazda felület:

 1. Adminisztrátor: mindent lát és megváltoztathat
 2. Kezelő: korlátozott műveleti lehetőségek

b./ Megváltoztathatja a jelszavát

c./ Részletes kezelési leírást hívhat le

d./Rendszergazda

 1. újat vehet fel,
 2. meglévőt módosíthat
 3. meglévőt törölhet
 4. láthatja a rendszergazdák listáját

e./ Napló
A program minden műveletet rögzít, így ellenőrizhető, hogy ki, mikor, milyen tevékenységet végzett.

f./ Ügyfelek

 1. Kezelheti az ügyfelek adatait.
 2. Feltöltheti, módosíthatja, törölheti az ügyfelek azonosító adatait, szerződési jellemzőit.
 3. Kereshet az ügyfelek között és egyéni e-maileket küldhet ki.

g./ Képeket tölthet fel a saját gépéről

h./ Leveleket szerkeszthet és képeket illeszthet be az egyes levelekbe

i./ Kör-emaileket küldhet

 1. Születésnapra
 2. Névnapra
 3. h./ pontban elkészített leveleket
 4. A leveleket a teljes ügyfél listának vagy a keresési feltételek alapján rész listának is küldhet.
 5. Az adminisztrátor belépési joggal rendelkező mindenkinek küldhet levelet.
 6. A kezelői belépési joggal rendelkező csak a saját ügyfeleivel kommunikálhat.
 7. A leveleket, mindig az ügyfélhez kapcsolt ügyintéző nevében küldi ki.


Ha, kérdése van írjon !

Egyedi ügyviteli levelező

[ X ]

Web és Informatikai tervezés és kivitelezés

[ X ]

A következő szolgáltatásokat vállaljuk:

 1. Logó tervezés kivitelezés
 2. Egyedi weblap tervezés és kivitelezés
 3. Adatbázis tervezés és kivitelezés
 4. Web adminisztrátori feladatok ellátása
 5. Csoportos e-mail küldés
 6. Kereső optimalizálás


Ha, kérdése van írjon !

Web és Informatikai tervezés és kivitelezés

[ X ]